มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

พัฒนาคลังความรู้และฐานข้อมูล

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด)

มิถุนายน ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๘


 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU e-Archives)

ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗

โครงการจัดพิมพ์ตำราพื้นฐาน ๑ คณะ ๑ เรื่อง ในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี มก.

สิงหาคม ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๗

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558