# ความเป็นมาและแนวทาง
# รูปแบบของ e-University
# การพัฒนาไปสู่การเป็น
e-University
  การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Meeting)
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Office)
  ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Learning)
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-News)
  ไวร์เลสแคมปัส
      (Wireless Campus)
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Service)
  การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
      (e-Publication)
  ข่าวสารการเกษตร (e-Ag)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Library)
  พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
      เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
      (e-Mis)
  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Personal)
  พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Teacher)
  ปรับปรุงและขยายเครือข่าย
     ของมหาวิทยาลัย (e-Campus)
# แผนการดำเนินการในระยะต่อไป
 


เป็นการบริการของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตและมวลชนแบบ 24 x 7 x 365 และไม่จำกัดบุคคล สถานที่

ให้บริการการใช้ E-mail แก่นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รูปที่ 1 เว็บเพจการให้บริการ E-mail For Life

การบริการสอบถามข้อมูล online ต่าง ๆ สอบถามรายงานคะแนน รายงานผลการลงทะเบียน การสมัครอบรม การ renew และการยืมคืนหนังสือ


รูปที่ 2 หน้าจอแสดงรายงานผลการเรียน

การบริการ Publication Online, e-Magazine, e-Jounal, Multicast videostreamรูปที่ 3 โฮมเพจ e-Magazine

และอีกหลายบริการที่จะจัดดำเนินการเพื่อการใช้บริการต่าง ๆ ทางเว็บ เช่น การกระจายเงินผ่าน Payment gateway การให้ข้อมูลแบบ e-Catalog, e-Paper