# ความเป็นมาและแนวทาง
# รูปแบบของ e-University
# การพัฒนาไปสู่การเป็น
e-University
  การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Meeting)
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Office)
  ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Learning)
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-News)
  ไวร์เลสแคมปัส
      (Wireless Campus)
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Service)
  การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
      (e-Publication)
  ข่าวสารการเกษตร (e-Ag)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Library)
  พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
      เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
      (e-Mis)
  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Personal)
  พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Teacher)
  ปรับปรุงและขยายเครือข่าย
     ของมหาวิทยาลัย (e-Campus)
# แผนการดำเนินการในระยะต่อไป
 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  • ระบบฐานข้อมูลประวัติบุคลากร


รูปที่ 1 ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร

  • ระบบฐานข้อมูลทะเบียนถือจ่าย
 
  • ระบบฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
พัฒนาระบบพัสดุออนไลน์

พัฒนาระบบเงินรายได้ผ่านเว็บ

พัฒนาระบบควบคุมเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านเว็บ


รูปที่ 2 ระบบงานงานประมาณ

 

พัฒนาระบบสารสนเทศนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยผ่านเว็บ


รูปที่ 3 ระบบสารสนเทศนิสิต

 

พัฒนาระบบดรรชนีเอกสารตีพิมพ์งานวิจัยผ่านเว็บ


รูปที่ 4 ระบบดรรชนีเอกสารตีพิมพ์งานวิจัย