# ความเป็นมาและแนวทาง
# รูปแบบของ e-University
# การพัฒนาไปสู่การเป็น
e-University
  การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Meeting)
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Office)
  ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Learning)
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-News)
  ไวร์เลสแคมปัส
      (Wireless Campus)
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Service)
  การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
      (e-Publication)
  ข่าวสารการเกษตร (e-Ag)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Library)
  พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
      เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
      (e-Mis)
  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Personal)
  พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Teacher)
  ปรับปรุงและขยายเครือข่าย
     ของมหาวิทยาลัย (e-Campus)
# แผนการดำเนินการในระยะต่อไป
 รูปที่ 1 เว็บเพจแสดงเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รูปที่ 2 เว็บเพจแสดงเครือข่ายของวิทยาลัยเขตบางเขน

 
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยได้วางแผนการดำเนินงานลงทุนโครงสร้างทางไอทีที่สำคัญ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประมาณ 34 ล้านบาท และเงินรายได้กว่า 20 ล้านบาท โดยโครงการประกอบด้วย

วิทยาเขตกำแพงแสน
- ใยแก้วนำแสงระหว่างอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้นที่ 3 กับอาคารสำนัก หอสมุด ชั้นที่ 1 (เพิ่มเส้นทางสำรองเครือข่ายระหว่างอาคารทั้งสองอีกหนึ่งเส้นทาง)
- ปรับปรุงระบบสวิตช์สัญญาณ และสร้างรูปแบบการกระจายสัญญาณ
- ขยายจุดการให้บริการเพิ่มขึ้น ความเร็วสูง การเรียกเข้าทางโมเด็ม การดำเนินการระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และการบริการประชุมบน เครือข่าย

วิทยาเขตศรีราชา
- ใยแก้วนำแสงระหว่างอาคารศูนย์เรียนรวม ชั้นที่ 3 กับอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นที่ 1
- ปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- ใยแก้วนำแสงจากอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นที่ 1 ไปยัง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นที่ 2
- ติดตั้งระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายในอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากชั้นที่ 2 ไปยังชั้นที่ 1 , 3 และ 4 สายเครือข่ายตีเกลียวภายในอาคารจำนวนไม่น้อยกว่า 100 จุด

วิทยาเขตบางเขน
- ติดตั้งระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ระหว่างอาคารโรงเรียนสาธิตเกษตร กับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามฮ็อกกี้)
- ติดตั้งระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ระหว่างอาคารสำนักการกีฬา และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ให้บริการและการขยายช่องทางไปต่างประเทศให้ สูงขึ้น