# ความเป็นมาและแนวทาง
# รูปแบบของ e-University
# การพัฒนาไปสู่การเป็น
e-University
  การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Meeting)
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Office)
  ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Learning)
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-News)
  ไวร์เลสแคมปัส
      (Wireless Campus)
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Service)
  การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
      (e-Publication)
  ข่าวสารการเกษตร (e-Ag)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Library)
  พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
      เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
      (e-Mis)
  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Personal)
  พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Teacher)
  ปรับปรุงและขยายเครือข่าย
     ของมหาวิทยาลัย (e-Campus)
# แผนการดำเนินการในระยะต่อไป
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่สำคัญ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่กับประชาชาชน ทั้งทางสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อเอกสารมัลติมีเดีย โดยมีเป้าหมายสร้างโครงการข่าวสารการเกษตร (e-Ag) เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้บริการในลักษณะ call center ต่อไปในอนาคต และมุ่งหวังที่จะตอบสนองการเรียกขอข้อมูลผ่านทางตัวกลางต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้เป็น one stop service กับเกษตรกร

สื่อที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลทางการเกษตรได้แก่

สถานีวิทยุ มก.

เป็นการกระจายเสียงภาค AM ด้วยกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และยังสามารถส่งกระจายทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการรับฟัง ได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก


รูปที่ 1 เว็บเพจสถานีวิทยุ มก.

รายการทีวีเกษตรศาสตร์นำไทย

เป็นรายการทีวีที่มหาวิทยาลัยนำเรื่องน่ารู้เผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 6.30-7.00 น. และได้นำเก็บรวบรวมเป็น Video on demand บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียกชมได้ตลอดเวลา


รูปที่ 2 เว็บเพจเกษตรศาสตร์นำไทย

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้รวบรวมข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ เทป เสียงบรรยาย เทปวิดีทัศน์ ที่ทางสำนักส่งเสริมได้จัดทำเผยแพร่ ซึ่งมีเรื่องทางการเกษตรจำนวนมากที่สามารถเรียกชม และศึกษาได้แบบ on demand


รูปที่ 3 เว็บเพจศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุดได้ดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตรของไทยไว้จำนวนมาก โดยมีโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการ Thai AGRIS ร่วมกับ FAO จัดทำฐานข้อมูล ปัจจุบันทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก และยังมีกลไกการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ


รูปที่ 4 เว็บเพจศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สาระน่ารู้เรื่องข้อมูลการเกษตร

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ในลักษณะเรียกค้นได้ง่าย ในลักษณะสารพันความรู้


รูปที่ 5 เว็บเพจสารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย


รูปที่ 6 เว็บเพจสารสนเทศเกษตร


รูปที่ 7 เว็บเพจสาระน่ารู้ประจำสัปดาห์