# ความเป็นมาและแนวทาง
# รูปแบบของ e-University
# การพัฒนาไปสู่การเป็น
e-University
  การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Meeting)
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Office)
  ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Learning)
  ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-News)
  ไวร์เลสแคมปัส
      (Wireless Campus)
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Service)
  การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
      (e-Publication)
  ข่าวสารการเกษตร (e-Ag)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Library)
  พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
      เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
      (e-Mis)
  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Personal)
  พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อม
     ด้านไอที (e-Teacher)
  ปรับปรุงและขยายเครือข่าย
     ของมหาวิทยาลัย (e-Campus)
# แผนการดำเนินการในระยะต่อไป
 

เพื่อตอบสนองการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ สั่งสมและสร้างองค์ความรู้ อีกทั้งการนำองค์ความรู้เผยแพร่และสร้างกิจกรรมในการเผยแพร่ต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการรวบรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มก้อน และสามารถสร้างเป็นฐานข้อมูลไว้เผยแพร่อ้างอิง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และนำเสนอ จึงได้มีการดำเนินโครงการ e-Publication โดยสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์กลางที่เก็บงานวิจัย ชื่อ pindex.ku.c.th บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะนำผลงานวิจัยของตนที่ได้รับการเผยแพร่แล้วมาจัดเก็บ และระบบจะมีกลไกการเรียกค้น และนำไปใช้ต่อไปได้

โครงการสร้างฐานข้อมูล Publication index

เป็นโครงการรวบรวมบทความทางงานวิจัย ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรมหาวิทยาลัย


รูปที่ 1 เว็บเพจระบบฐานข้อมูลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ

การสร้างระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย

เป็นโครงการที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


รูปที่ 2 เว็บเพจระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

เป็นโครงการรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินการโดยนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รูปที่ 3 เว็บเพจฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

วารสารเกษตรศาสตร์ KU Jounal

เป็นการนำเสนอวารสารเกษตรศาสตร์ในรูป eBook


รูปที่ 4 เว็บเพจวารสารเกษตรศาสตร์

บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์

บรรณานุกรมระบบ eBook เพื่อให้ค้นหาและเรียกค้นได้ง่าย


รูปที่ 5 เว็บเพจบรรณานุกรมระบบ eBook