Img

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564-2568

แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568
 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการปี พ.ศ. 2564-2568
    แบบฟอร์ม 1 (สรุปรวมโครงการของหน่วยงาน) ( .docx ) ( .pdf )
    ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม 1
    แบบฟอร์ม 2 (รายละเอียดแต่ละโครงการ) ( .docx ) ( .pdf )
    ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม 2
** กรุณาส่งแบบฟอร์มกลับมาที่เมล์ sasitorn@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 **