ศึกษาการใช้งาน
google classroom


ได้ที่นี่ในรูปแบบ
วีดีโอคลิป

สอนออนไลน์

และ คู่มือ

Click !!

 

Img

KU Work & Learn from Home

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้วสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานและผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และความถนัด

Img

Read More

Img

Read More

Img

แนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล KU-WLH Read More

Img

Activity & Tool Base for KU-WLH Read More

Img

สรุป Tool KU-WlH
Read More

KU Work & Learn from Home

 


Read moreแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล KU Work & Learn from Home

1. KU Cisco Webex Meetings : การประชุม / การเรียนการสอน

 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ https://ku-edu.webex.comโดยใช้ account ของ มก. [account@ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ที่นี่
 • เอกสารการใช้งาน Webex Meeting คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Training คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Event Center คลิก

2. Microsoft Teams : การประชุม / การเรียนการสอน

 • เข้าใช้งานได้ที่เว็บ https://www.office.com โดยใช้  account ของ มก. [account@live.ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง  ที่นี่ 
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  ที่นี่ 

3. Google Meet : การประชุม

4. Google Classroom Platform for LMS : การเรียนการสอน / การสอบ

 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 • รับชมย้อนหลัง แนะนำการสร้างข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ "Online Examination with Google Form"
 • ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอน การสร้างข้อสอบ Online [โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.]

5. eduFarm : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มก. 

 • อาจารย์ นิสิต ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของ มก. [account@ku.ac.th]

6. KU Workplace : การสื่อสารในองค์กร