รับชมย้อนหลังการอบรมแนะนำการใช้เทคโนโลยีฯ เมื่อวันที 17 มีนาคม 2563