การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ที่มา : กองกิจการนิสิต มก., 06 ก.ย. 61

แท็ก : นิสิต, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 06/09/2018  เวลา 10:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ