เชิญชวนส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

โครงการ  |  แบบฟอร์มเสนอผลงาน | เกณฑ์การตัดสิน

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มก., 04 ก.ค. 60

แท็ก : KM,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/07/2017  เวลา 15:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ