หอประวัติ มก.

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นมีเอกสารและบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมหาศาล หลักฐานขั้นต้นที่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ด้านการเกษตรของประเทศ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

    เว็บไซต์หอจดหมายเหตุ มก. : http://kuhistory.ku.ac.th

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 11:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ