ห้องสมุดที่ทันสมัย

      อาคารเรียนรู้ของสำนักหอสมุด เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามอาคารว่า  "อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" หมายถึง อาคารที่รุ่งเรืองด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ ในการดำเนินงาน จัดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศธรรมชาติตกแต่งด้วยสีสันของใบไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้และพืชผักเพื่อถึงความเป็นเกษตร สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และวิทยานิพนธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร มุมพักผ่อนดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ และที่นั่งอ่านหนังสือแบบสบายๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ควบคู่กับการบริการเรียนรู้เชิงหรรษา(Edutainment)

    เว็บไซต์สำนักหอสมุด มก. : http://www.lib.ku.ac.th

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 10:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ