เครือข่ายสารสนเทศเกษตร

 

ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร

   รวบรวมฐานข้อมูล งานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนองยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต
   และการตลาด ของอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
   จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร  
   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สารสนเทศเกษตร 
   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

*  ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 17:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ