รางวัลนักวิจัย ปี 2553

 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร  ผลงานเรื่อง กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส 
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
[อ่านรายละเอียด]

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)
[อ่านรายละเอียด]


ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาล อาจารย์สายวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับทุน Chair Professor จำนวน 240,000 บาท
[อ่านรายละเอียด]


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า
[อ่านรายละเอียด]


รองศาสตราจารย์ ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
[อ่านรายละเอียด]


ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี 2553
[อ่านรายละเอียด]


ทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น 2553" จากการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอ การค้นพบยีนควบคุมความหอมในข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดียิ่งขึ้น
[อ่านรายละเอียด]


ผศ. ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานการสร้างเครื่อง Smart Doser ซึ่งเป็นเครื่องผสมสารน้ำ (ยา/วิตามินสำหรับเลี้ยงไก่/หมู) และควบคุมการผสมสารละลายด้วยระบบไมโครคอนโทรเลอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก่และหมู (ระบบ MIX-SENSE เพื่อการควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างในการเลี้ยงสัตว์) ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
[อ่านรายละเอียด]

 ข้อมูลโดย : งานประชาสัมพันธ์ มก. , 21 ตุลาคม 2553

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 16:19

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ