รางวัลนักวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2553

 
  ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร เพื่อการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์
จาก : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
รางวัล : นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553
จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยผลงานเด่น "เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมเอกลักษณ์ของไทย"
  ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553
จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานเด่น : "เครื่องผสมสารน้ำ Smart Doser" เครื่องพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าวและหุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส
  ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2553 (Outstanding Award)
จาก : โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Tchnology) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "เคยู โอวาการ์ด" การเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า ("KU Ovaguard" Fresh Egg Coating : Rice Snack)
จาก : การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553
จัดโดย : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology
ผลงาน : "การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย
จัดโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ SCOPUS
  รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผลงาน : "กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส"
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ
หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
ผลงาน : งานประดิษฐ์ชื่อเรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses
จาก : งาน Seoul International Invention Fair 2010 (SUUF 2010)

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 14:11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ