สำนักงานอธิการบดี

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกิจกรรมนิสิต ด้านบริหารการเงิน ด้านวิชาการและการเรียนการสอน ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกฏหมาย ด้านบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านบริการวิชาการ และด้านการกีฬา โดยปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 

สำนักงานอธิการบดี 
Link: 
http://www.psdb.ku.ac.th/
กอง ศูนย์ สำนักงาน/อื่น ๆ
1. กองกลาง > 1. ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส  1. สำนักงานตรวจสอบภายใน >
2. กองการเจ้าหน้าที่ > 2. ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ > 2สำนักงานทรัพย์สิน >
3. กองกิจการนิสิต >   3สำนักงานบริการวิชาการ >
4. กองคลัง >   4สำนักงานกฎหมาย >
5. กองแผนงาน >   5. สำนักการกีฬา >
6.กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ >   6. สำนักงานประกันคุณภาพ >
7. กองวิเทศสัมพันธ์ >   7. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ >
    8. สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/01/2017 เวลา 13:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ