วิทยาลัยการชลประทาน

แนะนำวิทยาลัย
       สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนการชลประทาน" ตั้งอยู่ที่บริเวณกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในหลักสูตรอนุปริญญาตรี ทางด้านชลประทาน ผลิตนายช่างชลประทานให้กับกรมชลประทาน
 

 

 

หลักสูตร           รายละเอียดหลักสูตร  ]

ปริญญาตรี      

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551


 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/06/2017 เวลา 13:44

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ