คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ภายใต้ปรัชญา "ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง"
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Link: http://www.eng.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์/สถาบัน โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 
2. ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ > 2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนตร์พลังงานทางเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ > 2. โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > 3. ศูนย์นิติสารสนเทศ 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี > 4. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย   สำหรับอาคารและโรงงาน    อุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ > 4.โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ >
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล > 5. ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 5. โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ >
6. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ > 6. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน > 6. โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ
7. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า > 7. ศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ 7. โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ >
8. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ > 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก > 8. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม >
9. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา > 9. ศูนย์การศึกษาการจัดการการบำรุงรักษา > 9. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ >
10. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม > 10. ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ > 10. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) >
11. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ > 11. ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ > 11. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
12. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต > 12. ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  13. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ >
  14. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  15สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย > 15. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ >
  16. สถาบันวิศวกรรมพลังงาน > 16. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ) >
  17. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม > 17. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ >
  187. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  > 18. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >
    19. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
(ภาคพิเศษ)
 >
    20. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ >
    21.โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (นานาชาติ) ภาคพิเศษ

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/01/2017 เวลา 15:56

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ