ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม  รังเกียจ 
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 

 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/09/2012 เวลา 21:04

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ