หน้าแรก / บุคคลากร
มาตรฐานภาระงานข้ำต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
 

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

1. กรอบภาระงาน (Work Load) ข้าราชการสายอาจารย์ทุกคนต้องทำงานกำหนดภาระงานขั้นต่ำเป็น 35 ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ โดยจะต้องมีหน้าที่ 4 ประการคือ

 

•  งานสอน มีสัดส่วนเท่ากับ 14 ชั่วโมงทำการ

•  งานวิจัย มีสัดส่วนเท่ากับ 11 ชั่วโมงทำการ

•  งานบริการทางวิชาการ มีสัดส่วนเท่ากับ 7 ชั่วโมงทำการ

•  งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีสัดส่วนเท่ากับ 3 ชั่วโมงทำการ

โดยกำหนดให้ภาระงานสอนเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดที่ข้าราชการสายอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ ภาระงานถ้าไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด สามารถนำภาระงานทั้ง 4 ประการมาทดแทนกันได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 

2. คำนิยาม

 

•  "งานสอน" หมายถึง งานสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และงานคณะกรรมการที่ปรึกษางานค้นคว้าด้วยตนเอง

 

•  "งานวิจัย" หมายถึง งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

 

 

การผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ สามารถนำมาคิดเป็นภาระงานได้เทียบเท่ากับภาระงานวิจัย

 

 

"การผลิตผลงานทางวิชาการ" หมายถึง การนำเสนอการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างมีระบบ มีหลักการ มีการทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature review) มีกำหนดระยะเวลา ผลงานทางวิชาการนี้จะต้องสนองเนื้อหาทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของรายวิชา หรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึงการผลิตเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ

 

 

ทั้งนี้ จะต้องได้รับการกลั่นกรองและอนุมัติจากภาควิชา คณะ ตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการนั้นจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

 

 

•  "งานบริการวิชาการ" หมายถึง งานที่มีลักษณะช่วยส่งเสริมเผยแพร่วิชาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน

 

 

•  "งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" หมายถึง งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อทะนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา รวมตลอดถึงการจัด/พัฒนาระเบียบสังคม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงงานที่ปรึกษา และงานพัฒนานิสิต

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University