หน้าแรก / นิสิต
บัณฑิตวิทยาลัย
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มมีการศึกษาขั้นบัณฑิตเป็นครั้งแรก เมื่อมีการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางกสิกรรมและสัตวบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 อีก 6 ปีต่อมาจึงได้มีการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมีผลให้ การศึกษาขั้นบัณฑิตขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นใน พ.ศ. 2509 จึงได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็น ทางการ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน การศึกษาขั้นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ. 2520 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรก นับถึงปีการศึกษา 2548 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต 145 สาขา และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 55 สาขา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแล้ว 8 สาขา

 

 

 
โฮมเพจบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th/
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University