หน้าแรก / นิสิต
กองบริการการศึกษา
 

 
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ การขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกหลักสูตร เพื่อเสนอสภา มก. อนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานข้อมูลในเรื่องหลักสูตรและรายวิชา ต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนจัดฝึกอบรมคณาจารย์ ให้สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 

การบริหารงาน

 

1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
5. งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
6. ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
 

 
โฮมเพจกองบริการการศึกษา
http://eduserv.ku.ac.th
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University