หน้าแรก / นิสิต
สถานีวิทยุ มก.
 

  สถานีวิทยุ ม.ก. คือ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและบริการชุมชน โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก. มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีวิทยุ ในระบบ A.M. Stereo ที่มีผู้ฟังมากที่สุด โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรและบริการชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรและอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน
  2.เพื่อร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อฝึกงานนิสิตในการจัดทำรายการวิทยุกระจายเสียง
  5. เพื่อทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
  6.เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิตเก่า

 

 
โฮมเพจสถานีวิทยุ มก.
http://radio.ku.ac.th/

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University