หน้าแรก /สมุดโทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์ภายนอก
 

โทรศัพท์สายตรง
เฉพาะ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

วิทยาเขตบางเขน

0-2579-0113, 0-2579-0840,
0-2579-0870, 0-942-8200-45,
0-942-8491-9, 0-2942-8500-11

1285

วิทยาเขตกำแพงแสน

0-2942-8010-9, 0-3428-1053-6

3001-3

วิทยาเขตศรีราชา

0-3835-4580-4

2600

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

0-4275-4088-107

2564

สำนักงานอธิการบดี บางเขน

0-2942-8856

4613-4

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

0-3435-1391

3257

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

0-3835-4584-6

2611-3

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

0-4275-4088-107, 0-2942-8995-6

4011-3

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

0-2942-8689-90

4041-3

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

0-2942-8128

4031-3

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0-2942-8129

4036-8

สภาข้าราชการ

0-2942-8155-6

4616-7

คณะเกษตร

0-2579-0588, 0-2579-6130 : ภายใน 1291, 1292 โทรสาร 0-2579-6152 E-mail: agr.bk@ku.ac.th

1291-3

คณะเกษตร กำแพงแสน

0-3435-1406

3300-2

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

0-4272-5000, 0-4272-5036 โทรสาร 0-4272-5037

2200-2

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

0-3835-4587

2757-8

คณะบริหารธุรกิจ

0-2942-8777

1448

คณะประมง

0-2579-5578

1383

คณะมนุษยศาสตร์

0-2942-8881-4

1438-9

คณะวนศาสตร์

0-2579-0170

1402, 1407

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

0-3835-2381, 0-3835-4580-4

2852-3

คณะวิทยาศาสตร์

0-2562-5555
02-562-5444

1415, 1700

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

0-4272-5000, 0-4272-5033 โทรสาร 0-4272-5034

2200-2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0-2942-8555
(กด 0 ติดต่อ Operator)

1030-1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

0-3435-1897, 0-3428-1074

3500-3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

0-3835-4850-1, 0-3835-4580-4

2802

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

0-4272-5000, 0-4272-5039 โทรสาร 0-4272-5040

4200-2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

0-3428-1058, 0-3428-1105-6

3600-4

คณะศึกษาศาสตร์

0-2942-8268-9

1811

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

0-3435-1898

3570

คณะเศรษฐศาสตร์

0-2940-7133

1538

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0-2940-5413

4052

คณะสังคมศาสตร์

0-2561-3480

1562-8

คณะสัตวแพทยศาสตร์

0-2579-0524

1061-5

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

0-3435-1901-3

3450-2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0-2562-5000
โทรสาร 0-2562-5001

1755-8

บัณฑิตวิทยาลัย

0-2942-8445-9

1184-6

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

0-2579-2116

1465

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0-2579-8572-5
-
วิทยาลัยการชลประทาน 0-2583-8333
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 0-2540-6500-4
-

กองกลาง

0-2942-8152-3
4601-12

กองการเจ้าหน้าที่

0-2942-8163
4801-16

กองกิจการนิสิต

0-2942-8304-6
1256-7
กองคลัง 0-2942-8147
4301-25
กองบริการการศึกษา 0-2942-8166-8
4901-10
กองแผนงาน 0-2942-8158-60
4701-18
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 0-2942-8981-4
1574-5
กองวิเทศสัมพันธ์ 0-2942-8172
4151-9
กองบริการการศึกษา กำแพงแสน 0-3435-1395
3259
กองธุรการ กำแพงแสน 0-3435-1878
3127
สำนักการกีฬา 0-2942-8771
1583
สำนักทะเบียนและประมวลผล 0-2942-8293-5
1365, 1369
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0-2562-0951-7
2501, 2522-3
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 02-942-8711-2 ต่อ 126
1077
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
อาคาร 1 ฝ่ายพัฒนาสื่อ-โรงพิมพ์-สถานีวิทยุ มก.
อาคารวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร
อาคารวิทยบริการ ฝ่ายฝึกอบรม
บริการตอบรับอัตโนมัติตลอด 24 ชม.

0-2972-8460, 0-2579-2294
0-2579-2294, 0-2579-3025
0-2942-8822, 0-2942-8831
0-2942-8820

1623-1633 Fax : 119
2031 Fax : 408
2030
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0-3435-1400
3823-4
สำนักหอสมุด บางเขน 0-2942-8616
1477, 1777
สำนักหอสมุด กำแพงแสน 0-3428-1088
3802-4
สำนักงานบริการวิชาการ 0-2942-8822 ต่อ 113-115 และ 117
2050-1
สำนักงานทรัพย์สิน 0-2942-8704, 0-2561-4749-50
1264, 1771-2
สำนักประกันคุณภาพ 0-2942-8299
4920-24
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-2942-8164
4821-5
สถานีวิทยุ มก. 0-2942-8070-2
1623-33
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0-2942-8600-3
1610-7
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT) 0-2942-8566-71
1095
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0-2942-8629-35
1255
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0-2579-6959
1232-3
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0-2942-8788
1145
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-0032
1288, 1792
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0-2942-8188
3760-1
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 0-2562-0630-2
1125-7
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 0-2942-8930
1852
สถาบันเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0-2579-3971
1031 ต่อ 1660
ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0-2562-0985
1190-1
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0-2940-5836-40
1777 ต่อ 502
ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน 0-2942-8812-5
1936-9
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา 0-2942-8174
4177
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORUS Center) 0-2942-8175
4154
ศูนย์นอร์ดิกศึกษา 0-2942-8725
4102
สถาบัน CIRAD 0-2942-8683
4181
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 0-2940-5700
-
ศูนย์วิจัยป่าไม้ 0-2561-4761
1413
โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ 0-2942-8932
2040
โครงการพัฒนาสื่อการศึกษา 0-2579-2400
-
ศูนย์วิชาบูรณาการ 0-2942-8996
4014, 4016-8
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 0-2940-7199
4775
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 0-2942-8697, 0-2940-5913
-
วิทยาเขตบางเขน
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายนอก
 
โทรศัพท์สายตรง
เฉพาะ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธ์ 0-2942-8181-3
4111-6
หน่วยประสานงาน
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 0-2579-5869  
1238
อาคารยิมเนเซียม 0-2562-0959
1592
อาคารวิทยบริการ 0-2942-8843
2001-2
อาคารวิทยพัฒนา -
1264, 1771-2
อาคารศูนย์กิจกรรม มก. 0-2562-0980-2
1236
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 -
1571
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 -
1579
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 -
1671-2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี -  
4001-2
อาคารหอประชุม -
1227
อาคารพุทธเกษตร -
1598
สนามอินทรีจันทรสถิตย์ -
1464
หน่วยบริการ
KU GREEN 0-2942-8795-7  
1940
KUHOME 0-2579-0010-5  
0-2579-0010-15
โครงการหลวง 0-2942-8656-9  
1235, 1325
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2942-8810  
1530
ร้านพันธุ์ไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2561-4753
1773
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-3206
1581
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-9594
1348
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2942-8618
2004-7
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2942-8200
1138-9, 1278
1281-2
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
1623-33
สนามอินทรีจันทรสถิตย์ -
1464
สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 0-2579-2744
1262
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-5561-5
1580,2091-4
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2940-5501-2
2019-21
หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2942-7272 กด 0
1560
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2561-3490-1  
ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2940-5728-9    
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2562-0716    
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 1 0-2579-5526 1597
ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 2 0-2579-5526 1260, 1460
วิทยาเขตกำแพงแสน
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ 3105, 3112
หน่วยประสานงาน
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 3118-21
อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2 3860-2
ประตูมาลัยแมน 3178
ประตูชลประทาน 3179
ประตูจันทรุเบกษา 3182
หน่วยบริการ
โครงการหลวง 3853
ที่ทำการไปรษณีย์ 3118-21 ต่อ 105
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3855
แฟลตข้าราชการ 3222-3
ร้านสหกรณ์ 3850
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3857
สถานพยาบาล 3291
สระว่ายน้ำ 3293
สหกรณ์ออมทรัพย์ 3852
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 3191
วิทยาเขตศรีราชา
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ 2620
หน่วยประสานงาน 2041
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0-4272-5000 0-4272-5042-6
หน่วยงาน
โทรศัพท์
สำนักงานวิทยาเขต 0-4272-5000 ต่อ 1210-12, 0-4272-5005 โทรสาร 0-4272-5013
สำนักวิทยบริการ 0-4272-5000 ต่อ 5500-5510 โทรสาร 0-4272-5044
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0-2472-5000 ต่อ 1800, 0-4272-5021 โทรสาร 0-4272-5022
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0-4272-5000 ต่อ 1706, 0-4272-5019 โทรสาร 0-4272-5020
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ 0-4272-5000 ต่อ 1700, 0-4272-5023 โทรสาร 0-4272-5024
อาคารบริหาร (ร.ป.ภ.) อาคารชุดพักอาศัย (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1630
อาคารเรียนรวม (แม่บ้าน) 0-4272-5000 ต่อ 1648
อาคารเรียนรวม (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1631
อาคารหอพักนิสิตชาย (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1634, 0-4272-5028
อาคารหอพักนิสิตหญิง (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1635, 0-4272-5030
อาคารปฏิบัติการรวม (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1636, 0-4272-5032
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1637
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แม่บ้าน) 0-4272-5000 ต่อ 1677
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1639, 0-4272-5042
อาคารโรงอาหาร (ร.ป.ภ.) 0-4272-5000 ต่อ 1638
อาคารโรงอาหาร (แม่บ้าน) 0-4272-5000 ต่อ 1646
สถานีวิทยุ มก.ฉกส. 0-4272-5071-75
โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสาน 0-4272-5000 ต่อ 1735, 0-4272-5087
ธนาคารกรุงศรีอยุธนา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0-4275-4228, 0-4275-4229
อาคารชุดพักอาศัย (ร.ป.ภ.) 0-4275-5000 ต่อ 1632, 1633, 0-4272-5025-7

 

 

ติดต่อแจ้งแก้ไขปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่
คุณพงศกร แสงวงศกร โทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 2550 email : pongsakorn.s@ku.ac.th

 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University