บูรณาการโค้ดดิ้งกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (KidBright)

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.1
วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563
อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

รายละเอียด »

โค้ดดิ้งกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม IOT (KidBright)

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563
อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

รายละเอียด »