โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 หรือ MEA Saving Awards

          ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีบันทึกที่ การไฟฟ้านครหลวงได้มีบันทึกที่ มท 5230/138/57 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557   เชิญหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 และเชิญเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งโครงการนี้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้อาคารในเขตพื้นที่บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการประกวดอาคารประหยัดพลังงานขึ้นภายใต้หัวข้อ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building” โดยเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 3 และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะต้องเป็นอาคารประเภทมหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ซึ่งทางโครงการจะคัดเลือกอาคารที่มีนโยบาย แผนงาน บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีผลการประหยัดพลังงาน ในระดับสูง เพื่อให้ใบรับรองและติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร      โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบรับรองและติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยการไฟฟ้านครหลวงจะรับสมัครถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และมีระยะเวลาในการจัดโครงการระหว่างกันยายน 2557 – ธันวาคม 2558

          สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะมี 2 ระดับ คือ

          1) ระดับที่ 1 พิจารณาตัดสินจากเงื่อนไขด้านการใช้พลังงาน (MEA Index) และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน กรณีผ่านเกณฑ์ตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์  การอนุรักษ์พลังงาน “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน”

          2) ระดับที่ 2 เมื่อผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 แล้ว และอาคารได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผลประหยัดจริงและสามารถตรวจวัดได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด ซึ่งการมอบตราสัญลักษณ์ในระดับที่ 2 นั้น จะแบ่งตราสัญลักษณ์ออกเป็น  3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ประเภทที่ 2“กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท ประเภทที่ 3 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน  ดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล 2,000,000 บาท

          และในการส่งอาคารประเภทมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดนั้น การไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยต้องส่งอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 3 ประเภท จาก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ห้องเรียน 2) สำนักงาน 3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4) ห้องสมุด และส่งเป็นอาคารเดียวหรือหลายอาคารก็ได้ ในแต่ละอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนต้องมีการใช้สอยพื้นที่เพื่อกิจกรรม 4 ประเภทข้างต้น และพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร รวมถึงต้องเป็นอาคารที่อยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้จัดส่ง 3 อาคารเข้าร่วมประกวด ได้แก่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.   อาคารสำนักหอสมุด และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผ่านเข้ารอบระยะที่ 1 โดยได้รับใบรับรองและตราสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงละครอักษราคิงส์เพาเวอร์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบแรกทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัยจากที่สมัครเข้าประกวดจำนวน 11 มหาวิทยาลัย  

          ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดส่งข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงานของอาคารทั้ง 3 หลัง เพื่อเข้าสู่การประกวดในระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10101/2657   ซึ่งผู้ชนะคะแนนสูงสุดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 2 ล้านบาท และลำดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5 แสนบาท ตามลำดับ

          แนวทางการพิจารณาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ระดับที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทีมงานผู้ประเมินโครงการได้กำหนดช่วงเวลาเข้าประเมินผลอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยมีแนวทางการประเมินผลตามตารางดังนี้

           ทั้งนี้ ร้อยละของผลประหยัด = ผลประหยัดรวมทุกมาตรการ (kwh/ปี)*100

                                               ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี (kwh/ปี)

          สำหรับกิจกรรมการเข้าเยี่ยมประเมินในพื้นที่ ทีมผู้ประเมินได้กำหนดไว้ดังนี้

ช่วงที่ 1 การต้อนรับและชี้แจงเกี่ยวกับอาคาร

            1. การกล่าวถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมา

-   ของอาคาร

-   ของพนักงาน

-   ต่อชุมชนและสังคม

             2. การชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนินการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

                        -  ที่เคยดำเนินงานมา

                        -  ที่ดำเนินงานในโครงการ

                        -  ที่จะดำเนินงานในอนาคต

          ช่วงที่ 2 การเยี่ยมชมอาคาร และการดูพื้นที่ปรับปรุงตามมาตรการที่ทำในโครงการ

                       รวมเวลาเข้าเยี่ยมประเมินแต่ละแห่งประมาณ 3 ชั่วโมง (สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมี 3 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักหอสมุด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.)

  

 

  

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร. มก., 10 กันยายน 2558

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/09/2015  เวลา 08:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ