สำนักหอสมุด กำแพงแสน

วิสัยทัศน์

        เป็นศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตกด้วยการบริการแบบห้องสมุดมีชีวิต

พันธกิจ

        1. พัฒนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
        2. ส่งเสริมการให้บริการการศูนย์กลางบริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการเกษตรในแถบภูมิภาคตะวันตก
        3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ
        4. การบริหารจัดการที่สนับสนุนพันธกิจของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักหอสมุด กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดงานห้องสมุดสาขา เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ แก่นิสิต   อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไปอีกด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง กำแพงแสน

       และเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับสำนักหอสมุด  บางเขน  ห้องสมุดคณะและวิทยาเขต รวมทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการยืม – คืนสิ่งพิมพ์    มีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น สื่อ –โสตมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ต  ฯลฯ  ต่อมาเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2548  สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักหอสมุด กำแพงแสน  โดยประกอบด้วยฝ่ายต่าง  ๆ  จำนวน  4  ฝ่าย  ดังนี้ 

เวลาเปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – พฤหัสบดี          08.00 - 20.00 น.

ศุกร์                              08.00 - 16.30 น.

เสาร์                              08.30 - 16.30 น.

อาทิตย์                          ปิดบริการ

วันหยุดราชการปิดบริการ

 

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทร  034 281087-9  โทรสาร  034 281088  e-mail : libkps@ku.ac.th

 
 
 
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
Link:  http://lib.kps.ku.ac.th/
 
ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารและธุรการ
2. ฝ่ายบริการ
3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
4. ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/02/2016 เวลา 09:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ