สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานหนึงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแบบครบวงจร อาทิ งานบริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร งานบริการผลิตและเผยแพร่สื่อ งานบริการสถานที่ งานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)
 

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
Link: 
http://eto.ku.ac.th/
ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป (บางเขน)
2. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (บางเขน)
3. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม (บางเขน)
4. ฝ่ายฝึกอบรม (บางเขน)
5. ฝ่ายโรงพิมพ์ (บางเขน)
6. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 13:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ