สำนักบริการคอมพิวเตอร์

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงบริการวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเป็น e-University สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายหลักของทั้งยูนิเน็ท และไทยสารผ่านใยแก้วนำแสงไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ และได้ขยายจุดบริการเครือข่ายไร้สายให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตบางเขนกว่า 1,300 จุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS - Kasetsart IT Square) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 220 เครื่อง พร้อมด้วยห้องสนทนากลุ่มย่อย และห้องอบรมขนาดใหญ่ ซึ่งความจุสูงสุดกว่า 300 ที่นั่ง รวมถึงบริการหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

       คำขวัญสำนักบริการคอมพิวเตอร์ : มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอที 


วันและเวลาทำการ:  
       สำนักงาน :          วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  08:30-16:30 น.
                                (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

       ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (HelpDesk) :                
                                วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  08:30-20:30 น.
                                วันเสาร์ เวลา 08:30-16:30 น.
                                (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  

       Facebook    :      http://www.facebook.com/ocs.ku (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรฯ)

       LINE    :               LINE ID - gqv5600m

 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
Link: 
 http://ocs.ku.ac.th
ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารและธุรการ >
2.  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย >
3.  ฝ่ายระบบสารสนเทศ >
4. ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ >
5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ >

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/03/2015 เวลา 11:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ