คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

แนะนำคณะ

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ และบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
link
http://www.csc.ku.ac.th/fam/index.php/th/
ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1.โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 2. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
3. ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 3. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ
4. ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ  
5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
6. ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา  

 

ข้อมูลหลักสูตร 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2015 เวลา 15:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ