คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

แนะนำคณะ
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยมุ่งเน้นการผลิตวิศวกร และพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เน้นทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ และมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Link :
http://www.eng.kps.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม > 1.โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร > 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 2. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) >
3. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน > 3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชการด้านโลจิสติกส์ 3. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) >
4. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร >   4. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) >
5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา >    
6. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล >    
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >    
8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 12/02/2018 เวลา 09:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ