คณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำคณะ

       ด้วยความพร้อมด้านองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร  และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 300 คน  กับประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างยาวนาน  พร้อมกับห้องปฏิบัติการทดลองต่างๆ ที่ทันสมัย  และแปลงปลูกทดลองที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  คณะเกษตร กำแพงแสน  ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความพร้อมทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  การศึกษาในบรรยากาศของการทำวิจัยระดับชั้นนำย่อมหมายถึงหลักสูตรที่เปิดสอนมีความหลากหลายและเน้นคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งผสมผสานไปพร้อมกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในงานวิจัยที่เกิดขึ้นเสมอ
 

คณะเกษตร กำแพงแสน
Link: http://agri.kps.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ)
2. ภาควิชากีฏวิทยา >      - สถานีวิจัยกาญจนบุรี
2. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ)
          - ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม      - สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร  
3. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน >      - ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
4. ภาควิชาปฐพีวิทยา    
5. ภาควิชาพืชไร่นา >    
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล    
6. ภาควิชาพืชสวน >    
          - ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน    
          - ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน    
          - ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    
7. ภาควิชาโรคพืช     
8. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร     
9. ภาควิชาสัตวบาล >    
     - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ    
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์    
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/08/2015 เวลา 10:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ