บัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย  

          บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใจ้การบริหารงานของคณบดี โดยมีรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต จำนวนนิสิตประมาณ 12,000 คนต่อปี ตั้งแต่รับสมัครเข้าศึกษา ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน จนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 

ผลงานที่ได้รับรางวัล
         ระบบติดตามคำร้อง (Work Recording and Tracking System: WRTS) ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน การพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ WRTS โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2553

 

บัณฑิตวิทยาลัย
 Link: http://www.grad.ku.ac.th/ 
ฝ่าย โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) >
  2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัฒน์ศึกษา (ภาคพิเศษ) >
2. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)       
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร >       
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม >        
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์  
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กำแพงแสน) >  
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (กำแพงแสน) >  


ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/08/2015 เวลา 12:11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ