บัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย  

          บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2509 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2558 มีภารกิจหลักคือสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา และชี้นำทิศทาง เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งกำกับดูแล สนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้ทุกสาขาวิชาพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เต็มศักยภาพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
          บัณฑิตวิทยาลัยกำกับดูแลและให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งบางเขน และ 3 วิทยาเขต ได้แก่ กำแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 246 สาขาวิชา ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 86 สาขาวิชา ปริญญาโท 159 สาขาวิชา และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา รวมทั้งโครงการภาคพิเศษ 108 โครงการ แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 19 โครงการ ปริญญาโท 88 โครงการ และประกาศนียบัตร 1 โครงการ ให้บริการนิสิตปีละประมาณ 9,200 คน และอาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยประมาณ 3,200 คน โดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 

ผลงานที่ได้รับรางวัล
         รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบติดตามคำร้อง (Work Recording and Tracking System: WRTS) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
          รางวัล Best KU-KM Awards ประเภทดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM Day" ครั้งที่ 1
          รางวัลระดับดี ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10
          รางวัลชมเชย โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 1

 

บัณฑิตวิทยาลัย
 Link: http://www.grad.ku.ac.th/ 
ฝ่าย โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) >
  2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัฒน์ศึกษา (ภาคพิเศษ) >
2. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)       
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร >       
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม >        
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์  
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กำแพงแสน) >  
       - โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (กำแพงแสน) >  


ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/11/2017 เวลา 11:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ