คณะสิ่งแวดล้อม

แนะนำคณะ

       คณะสิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะก้าวเป็นผู้นำในด้านงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและพัฒนาต่อไปยังระดับอาเซียน คณะสิ่งแวดล้อมองเรามีความแข็งแกร่งทางด้านงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา เราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และจรรยาบรรณ ภายใต้การจัดเตรียมบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาและวิจัย อันนำไปสู่การเป็นบุคคลที่เป็นเลิศทางด้านสิ่งแวดล้อม     
 

 

คณะสิ่งแวดล้อม
link: http://www.envi.ku.ac.th/
ฝ่าย ศูนย์
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม >
3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 16:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ