คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดอกแก้ว และสีขาวเป็นสัญลักษณ์และสีประจำคณะ
 

คณะมนุษยศาสตร์
Link: http://www.human.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์ภาษา > 1. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
2. ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ > 2. ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ > 2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
3. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา > 3. สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ > 3. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
4. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ > 4. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ > 4. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ)
5. ภาควิชาภาษาไทย > 5. ศูนย์ทดสอบทางภาษา > 5. โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ
6. ภาควิชาภาษาศาสตร์ >  
6. โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ
7. ภาควิชาวรรณคดี >   7. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
8. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ >   8. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
9. ภาควิชาดนตรี >   9. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
10. ภาควิชาภาษาตะวันออก >   10. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
    11. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/01/2018 เวลา 15:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ