คณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนะนำคณะ

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในแต่ละปีรวมทั้ง การทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนในด้านการฝึกอบรมและทำการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานของความเชี่ยวชาญ ความรู้เฉพาะด้านในสาขาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้คงอยู่ในระดับสูงและระดับนานาชาติ

       คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชียและมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตชั้นแนวหน้า สามารถทำงานร่วมกับสถาบันชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและของโลก รวมทั้งทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

ณะอุตสาหกรรมเกษตร 
Link: 
http://www.agro.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์ปฏิบัติการแลคติคแอสิค 1. โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ >
2. าควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ >   2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ำตาล
3. าควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >   3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
4. าควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ >   4. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)
5. าควิชาวิทยาการสิ่งทอ >   3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >   4. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) >
7. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/01/2017 เวลา 15:04

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ