คณะบริหารธุรกิจ

แนะนำคณะ

       คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะบริหารธุรกิจได้สังกัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ทำหน้าที่สอน และผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตลอดจนทำการวิจัยและให้บริการแก่ สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ รวมทั้ง ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีของชาติไว้อย่างเสมอมา
 

คณะบริหารธุรกิจ
Linkwww.bus.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ > 1. โครงการปริญญาตรีการบัญชี (ภาคพิเศษ) >
2. ภาควิชาการเงิน >   2. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
3. ภาควิชาการจัดการ >   3โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท. >
4. ภาควิชาการจัดการการผลิต >   4. โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ >
5. ภาควิชาการตลาด    5. โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร >
6. ภาควิชาบัญชี >   6. โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)
    7. โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ >
            8. โครงการเปิดสอนปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) >
    9. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) >
    10. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) >
    11. โครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ >

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/02/2015 เวลา 09:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ