คณะเกษตร

แนะนำคณะ

       คณะเกษตรได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตรโดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
 

คณะเกษตร 
link
http://www.agr.ku.ac.th/
ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชากีฏวิทยา > 2. โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
3. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน > 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ-หลักสูตรนานาชาติ
4. าควิชาคหกรรมศาสตร์ > 4. โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)
           -  โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร > 5. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >
           -  โครงการศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็กฯ >
6. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)-หลักสูตรไทย
           -  โครงการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) > 7. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
5. ภาควิชาปฐพีวิทยา > 8.โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
6. ภาควิชาพืชไร่นา >
9. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ -หลักสูตรนานาชาติ
7. ภาควิชาพืชสวน > 10. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ -หลักสูตรไทย
           -  สถานีวิจัยปากช่อง  
8. ภาควิชาโรคพืช >  
9. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร >  
10. ภาควิชาสัตวบาล >  
           -  สถานีวิจัยทับกวาง  
11. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ >  
12. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร         
           -  สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ)  
           -  สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด)  
           -  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน  
           -  สถานีวิจัยเพชรบูรณ์  
           -  สถานีวิจัยดอยปุย >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2017 เวลา 12:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ