โครงการ สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานรำลึก 27 ปี  "สืบ นาคะเสถียร"

ผู้พิทักษ์และปกป้องผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โครงการ  |  กำหนดการ  |  ประวัติ

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ประเทศไทย ได้สูญเสียบุคคลสำคัญในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย อย่างคุณสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่สละชีวิตเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง คุณงามความดีของนักอนุรักษ์คงจารึกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตลอดมา

          27 ปี  ผ่านไป ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการดูแลและปกป้องสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อให้เป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นเครื่องเตือนใจ ยึดเหนี่ยวของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ ๆ ให้มีจิตใจร่วมกันปกป้องดูแลผืนป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์และมีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร อันเป็นมรดกที่มีมีความสำคัญและเป็นผืนป่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แห่งนี้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์, 25 สิงหาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 10:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ