แชร์หน้านี้

ทุนระดับปริญญาตรี

          มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความเอาใจใส้ในการศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ประเภทของทุนมีดังนี้
        1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 3,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา
        2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปี ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุ มูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
        3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงาน ตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
 
     
          หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มี โอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร  
           
  คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุน  
    1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้นๆ ระบุไว้
 
       
  ระยะเวลาดำเนินการ  
    รับสมัคร             สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์           สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ    ปลายเดือนกรกฎาคม
 
     
  สถานที่ให้บริการ  
    หน่วยทุนการศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน
กองกิจการนิสิต ชั้น 3 ห้อง 307
โทร. 0-2942-8304-6 # 144
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา เช้า : 08.30 - 12.00 น.
                                        บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
ดูรายละเอียดที่ www.go.sa.ku.ac.th
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 22:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ