หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักพิมพ์ มก
สำนักพิมพ์ มก

 
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของอาจารย์และนิสิตให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัยแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะกรรมการตำรา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538 ลงวันที่ 12 กันยายน 2538 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ชุดแรกขึ้น เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก. ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 สำนักพิมพ์จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมา

   หนังสือ ตำรา ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ นอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางขึ้น เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ อย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งเสิรมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการ

 

  • จัดพิมพ์หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ส่วนเจ้าของผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สนับสนุบด้านเงินทุนเพื่อการจัดพิมพ์ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สร้างสรรผลงานทางวิทชาการต้องการที่จะดำเนินการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง ก็อาจยืมเงินเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ได้จากสำนักพิมพ์โดยไม่เสียดอกเบี้ยในวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยจัดทำรายการชื่อหนังสือและข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
  • ให้บริการในด้านการจัดเตรียมต้นฉบับ (pre-press) หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการที่เป็นแบบแผนที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และสวยงาม
  • ให้คำปรึกษาในด้านการเขียนหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งการขอลิขสิทธิ์
 
โฮมเพจสำนักพิมพ์ มก.
http://ku-press.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University