หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

 
 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบครบวงจร การฝึกงานนิสิต การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่เกษตกร โดยมีหน่วยงานดำเนินการวิจัยอยู่ในสังกัดอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างเป็นหลัก สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
ทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยทางด้านพืชไร่ โดยมุ่งเน้นพืชโปรตีนสูง พืชน้ำมัน พืชเส้นใย พืชบำรุงดินและธัญพืชอื่นๆ สถานีวิจัยปากช่อง ทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยทางด้านพืชสวน ได้แก่ ไม้ผลต่างๆ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ทำหน้าที่ ดำเนินการวิจัยทดลองด้านพืชทนแล้ง พืชหัว พืชสมุนไพร และพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
 
 
   
 

โครงการวิจัยของสถาบันอินทรีฯ

 

 
 
โฮมเพจสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
http://www.iicrd.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University