หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food)

พันธกิจ (MISSION)
ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน  รักษาสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี  ลดการนำเข้า และสนับสนุนการส่งออก  ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)
พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล  ดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food)  เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ  และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ภารกิจหลักของสถาบันฯ
ภารกิจหลัก
(1)     วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food)
(2)     ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม
ภารกิจรอง
(3)     สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ในไม่ถึง 10 ประเทศในโลก  ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจำหน่ายยังตลาดโลก แต่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบหรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร  ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมบุคลากร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  มีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตร  ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product)1  ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มดำเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้ตั้งใจไว้ และในที่สุด
"สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร" ก็ได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2534  ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง "การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2534

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีชื่อเรียกอย่างย่อๆ ว่า "สถาบันผลิตผลเกษตรฯ" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute" หรือ KAPI  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคนแรก ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 ในลำดับต่อมา รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในระหว่างปี พ.ศ.2540-2552  และต่อจากนั้น นางยุพา ปานแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สืบต่อมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
คำจำกัดความ Non-food หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร หรืออาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป   แต่ Non-food จะรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสลายได้ยาก (Durable) และมีอายุการเก็บรักษานาน สามารถใช้งานได้นานและใช้ได้หลายครั้ง

 

การบริหารงาน

 
 • หน่วยงานการบริหารงานภายใน

  1.  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน  ดังนี้
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาลและยางพารา
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีกระดาษและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีโพลีเมอร์และเส้นใยย่อยสลายได้จากธรรมชาติ
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

  2.  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน  ดังนี้
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอ็นไซม์ และการจัดการของเสีย
  - หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

  3.  ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ  ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน  ดังนี้
  - หน่วยพัฒนาธุรกิจและการตลาด
  - หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - หน่วยบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  4.  สำนักงานเลขานุการ

  - งานสารบรรณ
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานนโยบายและแผน
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานพัสดุ
  - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  - งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
   

 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก  ประกอบด้วย 3 ศูนย์  ดังนี้

  - ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
  - ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
   

 
โฮมเพจสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
http://www.kapi.ku.ac.th
 
สถานที่ตั้ง

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10903
ตู้ ปณ.1109   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  0-2942-8600-3  ภายใน 1610-17
แฟกซ์  0-2562-0338 begin_of_the_skype_highlighting              0-2562-0338      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0-2562-0338      end_of_the_skype_highlighting
โฮมเพจ : http://www.kapi.ku.ac.th
อีเมล์ : aap@ku.ac.th
 

 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University