หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะเกษตร
คณะเกษตร

 
 
    คณะเกษตรได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตร โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ภาควิชา

 

 

 
โฮมเพจคณะเกษตร
http://www.agr.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University