หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /การบริหารงาน/คณบดี และผู้อำนวยการ
คณบดี และผู้อำนวยการ

ผู้บริหารในหน่วยงาน
 
วิทยาเขตบางเขน
คณบดี  
    คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ [18 ก.ค. 2553 - 17 ก.ค. 2557]
    คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ [9 มิ.ย. 2553 - 8 มิ.ย. 2557]
    คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ [13 ก.ค. 2554 - 12 ก.ค. 2558]
    คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ [20 ก.พ. 2552 - 19 ก.พ. 2556]
    คณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประภารัตน์ [1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2557]
    คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุรพล ภัทราคร [26 ก.พ. 2553 - 25 ก.พ. 2557]
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์ [19 ก.ย. 2553 - 18 ก.ย. 2557]
    คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล [20 มิ.ย. 2555 - 19 มิ.ย. 2559]
    คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.จารึก สิงหปรีชา [29 พ.ค. 2555 - 28 พ.ค. 2559]
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช [16 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2556]
    คณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ [4 ต.ค. 2554 - 3 ต.ค. 2557]
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ. ดร. อภินันท์ สุขประเสริฐ [23 ก.ค. 2554 - 22 ก.ค. 2558]
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ ชัยเสรี [29 ส.ค. 2547 - 28 ส.ค. 2555]
    บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล [14 พ.ค. 2555 - 13 พ.ค. 2559]
    วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม [รักษาราชการแทน] ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม [18 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป]
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  รองศาสตราจารย์วรวุฒิ
ฤกษ์อำนวยโชค
[26 ก.ค. 2554 - 25 ก.ค. 2558]
   
ผู้อำนวยการ (สำนัก)  
   สำนักทะเบียนและประมวลผล รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชัย
[24 มี.ค. 2552 - 23 มี.ค. 2556]
   สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์ [27 ต.ค. 2552- 26 ต.ค. 2556]
   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ [28 มิ.ย. 2554 - 27 มิ.ย. 2558]
   สำนักหอสมุด ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ [1 ก.พ. 2553 - 31 มี.ค. 2557]
   สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร อาจารย์อรไท ผลดี [13 ม.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2557]
   สำนักการกีฬา [รักษาราชการแทน] รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ [1 ต.ค. 2552 - ปัจจุบัน]
   สำนักงานทรัพย์สิน นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก [12 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป]
   สำนักบริการวิชาการ นางสาวรัตติญา ศริดารา  
   สำนักประกันคุณภาพ นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
 
[1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2554]
   สำนักงานกฎหมาย นายฉัตรชัย จรูญพงศ์  
   สำนักงานตรวจสอบภายใน นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ [22 ก.ย. 2551 เป็นต้นไป]
   
ผู้อำนวยการ (สถาบัน)  
   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
   และอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา ปานแก้ว [22 เม.ย. 2552 - 21 เม.ย. 2556]
   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นางพัชรี ตั้งตระกูล [30 เม.ย. 2552 - 29 เม.ย. 2556]
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร [18 มิ.ย. 2554 - 17 มิ.ย. 2558]
   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู [22 ม.ค. 2554 - 21 ม.ค. 2558]
   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  
   สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ธนสินชยกุล   [27 ต.ค. 2553 - 26 ต.ค. 2557]
   สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล  [11 ต.ค. 2553 - 10 ต.ค. 2555]
   สถาบันวิศวกรรมพลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์  
   สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รดาการ [16 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2556]
   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท [8 มิ.ย. 2553 - 7 มิ.ย. 2557]
   
ผู้อำนวยการ (ศูนย์)  
   ศูนย์การศึกษานานาชาติ [ผู้รักษาราชการแทน]

รองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ

   ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
   ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี [ปฏิบัติหน้าที่แทน] นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
   ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
   การบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง
   ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นางวราพร อร่ามรักษ์ (รักษาการ) [1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553]
   ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สิริ ชัยเสรี [18 พ.ค. 2552 เป็นต้นไป]
   ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล [6 ก.พ. 2552 เป็นต้นไป]
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ [5 ก.พ. 2552 เป็นต้นไป]
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์  
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ  
   ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล  
   ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ [17 มิ.ย. 2550 เป็นต้นไป]
   ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล [4 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไป]
     
ผู้อำนวยการ (กอง)  
   สำนักงานอธิการบดี นางวราพร อร่ามรักษ์ (รักษาการผู้อำนวยการ)
   กองกลาง นางสุกัญญา มณีเจริญ
   กองการเจ้าหน้าที่ นางสุปราณี สิงห์โตทอง
   กองกิจการนิสิต นายประหยัด สุตเศวต
   กองคลัง นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย
   กองแผนงาน นางสาวยุพา วงศ์อุบล
   กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
   กองบริการการศึกษา นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
   กองวิเทศสัมพันธ นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
   หอจดหมายเหตุ นางพิบูลย์ศิลป์ วัฑฒนะพงศ์
   สถานพยาบาล แพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง
   
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณบดี  
   คณะเกษตร กำแพงแสน รศ.ธงชัย มาลา [28 มิ.ย. 2554  - 27 มิ.ย. 2558]
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์ สุดสุข [21 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2557]
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน [2 ธ.ค. 2551 - 1 ธ.ค. 2555]
   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ บรรจบ ภิรมย์คำ [14 มิ.ย. 2552 - 13 มิ.ย. 2556]
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย [22 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2557]
ผู้อำนวยการ  
   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์  รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ [20 ก.ค. 2553 - 19 ก.ค. 2557
   ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล [30 ก.ค. 2543 เป็นต้นไป]
   สำนักหอสมุด นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี [23 ส.ค. 2552 - 22 ส.ค. 2556]
   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน  
   สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  [25 ม.ค. 2554 - 24 ม.ค. 2558]
   สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นางสาวเบญญา กสานติกุล [1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป]
   
วิทยาเขตศรีราชา
คณบดี  
   คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์  [29 มิ.ย. 2553 - 28 มิ.ย. 2557]
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รองศาสตราจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ [27 ต.ค. 2553 - 26 ต.ค. 2557]
   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ [27 ต.ค. 2553 - 26 ต.ค. 2557]
   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
[27 ก.ย. 2554 - 26 ก.ย. 2557]
   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พลเรือเอกสุพิทย์ อำนวย [17 มิ.ย. 2555 - 16 มิ.ย. 2559]
ผู้อำนวยการ  
   สำนักวิทยบริการ นายเรวัติ อ่ำทอง [29 มิ.ย. 2553 - 28 มิ.ย. 2557]
   สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา นางพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม [15 มี.ค. 2545 เป็นต้นไป]
ผู้จัดการหอพักนิสิต นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์  
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณบดี  
   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล [28 ส.ค. 2554 - 27 ส.ค. 2558]
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พูนวศิน [28 ส.ค. 2554 - 27 ส.ค. 2558]
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ [27 ต.ค. 2553 - 26 ต.ค. 2557]
ผู้อำนวยการ  
   สำนักงานวิทยบริการ ดร.จิตรา พึ่งพานิช [1 พ.ค. 2550 - 30 ต.ค. 2558]
   สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รองศาสตราจารย์สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ [28 ส.ค. 2554 - 27 ส..ค. 2558]
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
   หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นางธาริณี ประนิช [25 มิ.ย. 2548 เป็นต้นไป]
   
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน [28 เม.ย. 2554 เป็นต้นไป]
   
สถาบันสมทบ
ผู้อำนวยการ  
   วิทยาลัยการชลประทาน นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ [3 ก.พ. 2535 เป็นต้นไป]
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ  
   

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University