หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/อุยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
อุยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ


     โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอุทยานแมลงในลักษณะของศูนย์ธรรมชาติศึกษา ศูนย์กลางที่ให้การศึกษา เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาในศาสตร์ทางกีฎวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา ตลอดจนการจำลองชีววิทยานั้น ฐานของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะสนองตอบและอำนวยประโยชน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก นอกจากนี้ในพื้นที่ดำเนินโครงการ ยังทำการค้นคว้าศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแมลงให้ผลผลิตบางชนิดที่มีศัีกยภาพในการที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และการวิจัยการเพาะเลี้ยงแมลงที่สวยงามและหายากบางชนิด ที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญา CITES

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University