หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /การบริหารงาน/นายกสภา และกรรมการสภา
นายกสภา และกรรมการสภา

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วาระ พ.ศ. 2554-2556)
 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล  อดุลวิทย์
[ประวัติ]
 
 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.นิวัติ เรืองพานิช 

 ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช
[ประวัติ]

 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 ดร.กนิษฐา กาญจนจารี

 นางจิราวรรณ บุญเพิ่ม
ดร.กนิษฐา กาญจนจารี
[ประวัติ]
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
[ประวัติ]
   
   
นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์
นายชุมพล  พรประภา
[ประวัติ]
นายธีรพงษ์  ตั้งธีระสุนันท์
[ประวัติ]
   
   
นายยุคคล ลิ้มแหลมทอง
 ดร.พรชัย รุจิประภา
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
[ประวัติ]
ดร.พรชัย รุจิประภา
[ประวัติ]
   
 
ดร.พันธ์ศักดิ์
นายสมบัติ ศานติจารี
  ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
[ประวัติ]
นายสมบัติ ศานติจารี
[ประวัติ]
   
   
 jนายทิฆัมพร พิศาบดินทร์
 
นายทิฆัมพร พิศาบดินทร์
[ประวัติ]
 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
[ประวัติ]
   
 
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์
อธิการบดี

 
   
นายอำนวย เนตยสุภา
นายชัชพล  
นายอำนวย เนตยสุภา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู
ประธานสภาข้าราชการ มก. 
 
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
   
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
ผศ.มยุรี เทศผล
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  เทศผล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
   
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ
คณบดีคณะเกษตร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 
   
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 
รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
 
 
   
 
 
นางยุพา ปานแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
กำแพงแสน
 
   
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
   
   
 
ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ  จันทร์เปรม  
คณะเกษตร กำแพงแสน
   
   
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ
 
ดร.อนามัย ดำเนตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ
 
   
   
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
คณะสังคมศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการสังคมศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ กันตังกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการสังคมศาสตร์
 
   
   
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร
ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) 
 
ดร.สันติ โถหินัง
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้แทนวิทยาเขต) 
 
 
   
 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรยางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 
 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University