การรับสมัครและคัดเลือก

วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 9-14 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3-6, ม.1-2 จำนวน 200 คน

** ปิดรับสมัคร **

20 มีนาคม และ 6 เมษายน 2564

Audition รอบที่ 1 และ 2

9 เมษายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าค่ายเด็กติดเกม จำนวน 200 คน

 • Digital Citizenship

  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ชาวค่ายเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและรู้เท่าทัน สามารถใช้งานและใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและสังคม

 • 1

 • Daily Challenge

  กิจกรรมเกมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ที่จะท้าทายทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ของชาวค่าย โดยมุ่งเน้นใช้ความสนุกสนานเพื่อดึงดูดให้ชาวค่ายสนใจและสร้างประสบการณ์เชิงบวกกับการอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

 • 2

 • Media Workshop

  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการชาวค่ายได้เรียนรู้การทำสื่อวิดีโออย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนออกแบบเนื้อหาไปจนถึงถ่ายทำและตัดต่อ โดยให้ชาวค่ายได้คำนึงถึงผลกระทบของสื่อที่อาจมีต่อสังคม และสามารถสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

 • 3

 • Inner-self Improvement

  กิจกรรมที่ให้ชาวค่ายได้ทบทวนอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งรอบข้าง และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ภายในค่ายแต่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก

 • 4

สถานที่จัดค่าย

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ติดต่อสอบถาม

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2562 0951 ถึง 6
ต่อ 622588 622597 622593 622594
email : cyberavengers@ku.ac.th