มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 เรื่อง
“อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0"

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยจะมีการถ่่ายทอดสดทางไกล จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)
วิทยาเขตศรีราชา (ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และมีการถ่ายทอดผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)


โครงการ และกำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560